Can Zhou Dafu diamond ring be changed?

Can Zhou Dafu diamond ring be changed?